• info@micaelectrode.com
  • ۰۲۱ ۴۴۱۹۶۰۱۸
  • English

زمینه کاربرد

الکترود با مغزى نیکل جهت جوشکارى انواع چدن و همچنین اتصال این دسته از مواد به فولاد , مس و آلیاژهاى آن.این الکترود بطور تخصصى جهت انواع امور تعمیراتى
طراحى گردیده است.

مشخصات جوشکارى

این الکترود داراى کیفیت بسیار بالایى دراپراتورى جوش و همچنین خواص متالورژیکى میباشد.قوس این الکترود پایدار بوده و رسوب دهى جوش بر سطح قطعه بدون هرگونه
پاشش, مک و بریدگى کنار جوش انجام میپذیرد. امکان جوشکارى با کمترین جریان ممکن و همچنین تمامى موقعیتهاى جوشکارى وجود دارد و جدایش سرباره به راحتى
امکان پذیر است.

ملاحضات جوشکارى

قبل از جوشکارى سطح قطعه کاملا تمیز گردد .متناسب با ضخامت قطعه محل جوشکارى به شکل مقعر درآمده و ازکمترین جریان ممکن استفاده شود. تا حد امکان قوس
کوتاه شود و زاویه نگهدارى الکترود نسبت به قطعه کار بصورت عمودى باشد. لایه هاى رسوب دهى شده ضخیم ایجاد گردد و جهت جلوگیرى از گرم شدن بیش از حد قطعه
طول هر پاس بیش از ۱۰ برابر قطر مغزى نباشد. بلافاصله پس از جوشکارى سرباره برداشته شده و چکش کارى صورت پذیرد. جهت جلوگیرى از بروز ترك, پاسهاى جوشکارى
با فاصله زمانى ایجاد گردد.